Altas capacidades intelectuales

Altes Capacitats Intel·lectuals, com detectar-les

Detectar les altes capacitats intel·lectuals en un nen o adult pot ser un procés complex que requereix un enfocament multidisciplinari.

La identificació primerenca d’aquestes habilitats excel·lents és crucial per proporcionar un suport adequat i desenvolupar al màxim el potencial intel·lectual d’una persona.

No hi ha una prova per identificar si un nen/a és superdotat/da. Tot i això, hi ha algunes característiques i comportaments comuns en els nens superdotats que és possible reconèixer.

 • Curiositat per aprendre.
 • Intel·ligència verbal i lògica superior a la mitjana.
 • Elevada memòria i capacitat de retenir informació.
 • Capacitat per abstreure conceptes complexos per veure diferents perspectives i solucionar problemes.
 • Una creativitat excel·lent.
 • Motivació autodirigida per aprendre i un profund interès en els temes de la seva elecció.

Si sospitem que el nostre fill/a pot ser superdotat, comanem buscar una avaluació professional. Un professional capacitat pot ajudar a determinar si el nostre fill/a realment posseeix habilitats i aptituds superiors.

Un cop diagnosticat, el professional pot proporcionar informació i recursos per ajudar a desenvolupar al màxim les seves habilitats.

Creus què el teu fill/a posseeix capacitats intel·lectuals superiors?

Si mostren una major capacitat intel·lectual que altres nens/es de la mateixa edat, quines mesures podem prendre? Hi ha diverses mesures que es poden prendre per ajudar un nen/a superdotat a desenvolupar al màxim les seves habilitats.

capacitats intel·lectuals superiors

El primer que hem de fer és buscar una avaluació professional per confirmar realment que té habilitats intel·lectuals superiors. Quan això estigui confirmat, hi ha diverses opcions per ajudar-lo.

Aquestes inclouen cercar una educació personalitzada que estigui a l’alçada de les seves habilitats, inscriure el nostre fill/a en programes especials per a nens/es superdotats/des.

Així com proporcionar oportunitats per participar en activitats extracurriculars, buscar maneres de motivar-lo/a perquè segueixi aprenent i desenvolupant les seves habilitats, i buscar suport professional, com a teràpia, per ajudar a manejar certs aspectes de la vida.

Quan es considera que un nen té altes capacitats?

Es considera que un nen té altes capacitats intel·lectuals quan el seu quocient intel·lectual (CI) supera un determinat percentil, generalment es considera que un CI superior a 130 es troba en el rang de altes capacitats.

 Coeficient intel·lectual

Però és important tenir en compte que el QI no és l’única mesura de les capacitats intel·lectuals i que altres habilitats i talents també han de ser considerats.

Així mateix, és important esmentar que el CI no mesura el potencial total d’una persona i que el desenvolupament d’habilitats socials, emocionals i personals també són importants per a una avaluació completa.

Per tant, és important que l’avaluació d’altes capacitats es faci de manera exhaustiva i per un professional especialitzat en la matèria.

Detecció de les altes capacitats intel·lectuals

Cada nen és únic i el desenvolupament de les habilitats varia d’acord amb l’edat. Tot i això, hi ha alguns signes generals que poden ser indicatius d’altes capacitats en un nen/a.

Aquests signes inclouen una memòria sorprenent, una comprensió i habilitat per aprendre coses ràpidament, una curiositat per coses noves, una vida interior intensa, una resistència a la frustració, millor capacitat per abstreure conceptes complexos i veure diferents perspectives per solucionar problemes.

Habilitats d’aprenentatge:

Els nens amb capacitats intel·lectuals altes tenen habilitats d’aprenentatge superiors a la mitjana. Això vol dir que poden abordar nous conceptes amb rapidesa i comprendre’ls alhora.

Aquests nens també poden tenir una millor memòria i retenir informació amb més facilitat. Sovint tenen una millor capacitat per abstreure conceptes complexos i solucionar problemes de manera creativa.

Habilitats matemàtiques:

Això es pot manifestar en la capacitat de comprendre i aplicar conceptes matemàtics avançats amb rapidesa, així com en la capacitat de solucionar problemes matemàtics amb creativitat i habilitat.

Habilitats de llenguatge:

Els joves amb elevades capacitats mentals tenen habilitats lingüístiques i d’expressió superiors a la majoria. Això inclou una comprensió i ús del llenguatge més avançat, una millor capacitat per expressar idees amb precisió i claredat, i una millor capacitat per comunicar-se amb els altres.

Habilitats de raonament:

Els nens amb altes capacitats intel·lectuals també sovint tenen habilitats de raonament superiors a la mitjana. Significa que són capaços de pensar de manera lògica i crítica, entendre i aplicar conceptes complexos.

Habilitats d'aprenentatge

Aquests nens també poden tenir una millor capacitat per veure diferents perspectives i solucionar problemes de manera creativa.

Habilitats socials:

Normalment, les habilitats socials dels infants dotats d’un nivell intel·lectual alt són superiors a les normals.

Comprenen els sentiments i les necessitats espontànies dels altres, són empàtics, comprensius i són més capaços de treballar en equip i resoldre problemes en grup.

Potser aquests nens també tenen més capacitat per entaular i mantenir vincles socials duradors.

Habilitats de creativitat:

Això implica la seva capacitat intel·lectual de resoldre situacions de manera creativa des de diferents perspectives. A més, augmenten el seu interès per les assignatures que trien i la motivació per l’aprenentatge individual.

Quan fer la prova d’intel·ligència i quines utilitats té?

Test d'intel·ligència per detectar altes capacitats intel·lectuals

Una avaluació intel·ligència és una prova que s’utilitza per mesurar el nivell d’intel·ligència i aptitud d’una persona. Les proves generalment es fan per mesurar el coeficient intel·lectual d’una persona.

Les proves d’intel·ligència es poden fer a qualsevol edat, però generalment es recomana fer-les entre els 5 i els 16 anys.

Això és perquè els nens en aquesta edat encara estan en procés de desenvolupament intel·lectual i aquestes proves ajuden a identificar qualsevol àrea de fortalesa o debilitat en el desenvolupament intel·lectual del nen/a.

Les proves d’intel·ligència també poden ser útils per ajudar els nens a establir metes de desenvolupament intel·lectual realistes. Això pot ajudar pares, mares, mestres i professionals de la salut a oferir suport i recursos específics per ajudar a desenvolupar al màxim les seves habilitats intel·lectuals.

Valoració d’intel·ligència en altes capacitats intel·lectuals

La valoració d’intel·ligència en altes capacitats intel·lectuals és un procés que implica l’avaluació exhaustiva de les habilitats cognitives, emocionals, socials i personals d’un nen o adolescent.

Aquesta avaluació la duen a terme professionals especialitzats en psicologia o logopèdia i es basa en una combinació de proves estandarditzades i avaluacions observacionals i subjectives.

Les proves estandarditzades que es fan servir per avaluar la intel·ligència inclouen proves d’habilitats verbals, numèriques i espacials, així com també proves de memòria i raonament.

Desenvolupar potencial d'aprenentatge

Es realitza una avaluació de acompliment escolar i de les habilitats socials i emocionals per tenir una visió completa.

L’objectiu de la valoració d’intel·ligència en altes capacitats intel·lectuals és identificar les fortaleses i les debilitats de la persona avaluada i proporcionar recomanacions per al seu desenvolupament.

Aquestes recomanacions poden incloure adaptacions a l’entorn educatiu, programes de desenvolupament específics o teràpies per al desenvolupament emocional i social.

És important destacar que la valoració d’intel·ligència en altes capacitats intel·lectuals no és un procés puntual, sinó un procés continu que ha de ser actualitzat periòdicament a mesura que el nen o adolescent creix i evoluciona.

Com mesurem la intel·ligència?

La intel·ligència es pot mesurar de diferents maneres, com ara proves d’intel·ligència, avaluacions d’habilitats cognitives, proves de rendiment escolar i avaluacions del desenvolupament intel·lectual.

Cadascuna d’aquestes proves ofereix una perspectiva diferent sobre el nivell d’intel·ligència d’una persona, cosa que us permet obtenir una imatge més clara de les vostres habilitats i aptituds.

 • Les proves d’intel·ligència mesuren el coeficient intel·lectual d’una persona i s’utilitzen per mesurar el desenvolupament intel·lectual i l’aptitud intel·lectual i per identificar nens superdotats.
 • Les avaluacions d’habilitats cognitives mesuren el nivell d’una persona, com ara la memòria, el raonament, l’atenció, el llenguatge, la percepció i la capacitat per abstreure conceptes complexos.
 • Les de rendiment escolar mesuren el nivell d’aprenentatge duna persona i s’utilitzen per determinar el seu nivell de coneixements en àrees específiques, com matemàtiques, ciències, llenguatge i lectura.
 • Avaluacions del desenvolupament intel·lectual mesuren el nivell de desenvolupament intel·lectual d’una persona i es fan servir per identificar àrees de fortalesa i debilitat en el desenvolupament intel·lectual.

Això ajuda professionals, pares i mestres a oferir suport i recursos específics per ajudar el nen/a a desenvolupar al màxim les seves habilitats intel·lectuals.

Les proves d’intel·ligència més comunes són:

 1. Test d’intel·ligència per a adults (WAIS-IV).
 2. Test d’intel·ligència per a nens (WISC-V).
 3. Test d’intel·ligència per a nens petits (WPPSI-IV) i el Test d’Intel·ligència Stanford-Binet (SB5).

Aquests tests van ser desenvolupats per David Wechsler i són àmpliament utilitzats per professionals clínics i psicològics per ajudar a identificar fortaleses i debilitats cognitives, avaluar la funció cognitiva i detectar problemes d’aprenentatge i trastorns neurològics.

altes capacitats intel·lectuals en nens
Proves d’intel·ligència per a nens

El WAIS-IV és un test d’intel·ligència per a adults que mesura la intel·ligència general i s’utilitza per avaluar la capacitat cognitiva d’una persona. WAIS-IV és un acrònim de Wechsler Adult Intelligence Scale-Fourth Edition.

El WISC-V està específicament dissenyat per a nens entre els 6 i els 16 anys d’edat i consisteix en una sèrie de tasques i subproves que avaluen habilitats cognitives específiques, com ara la memòria , l’atenció, la comprensió verbal i la resolució de problemes.

El WPPSI-IV està concebut expressament per a nens d’entre 2,5 i 7 anys i inclou diverses activitats que permeten mesurar facultats mentals.

En resum sobre les altes capacitats intel·lectuals

La identificació d’altes capacitats intel·lectuals es fa mitjançant una valoració exhaustiva que inclou proves estandarditzades d’habilitats cognitives, avaluacions de l’exercici escolar, observacions subjectives, observacionals d’habilitats socials i emocionals.

La valoració d’intel·ligència en altes capacitats intel·lectuals és un procés continu que cal actualitzar periòdicament a mesura que el nen/a creix i evoluciona.

Vols ajudar el teu fill a desenvolupar el seu potencial intel·lectual i emocional al màxim? Contacta amb el nostre centre de logopèdia i psicologia per obtenir una valoració exhaustiva i rebre recomanacions personalitzades per al seu desenvolupament.

Junts, podem ajudar el teu fill/a a assolir el seu màxim potencial!